آيا مي توانيد يک ساعت دنيا را بدون بيمه تصور کنيد ؟
 
   
ارتباط مستقيم با نماينده :

                                    09393004582 
                                    07132276135
                                    07132276136

ارتباط با کاربران دفتر نمايندگي :
 

                                    07132292112
                                    09392292112

                                    07132292113
                                    09392292113
شماره فکس :

                                    07132292113
کد پستي :

                                    63574 - 71467

پست الکترونيکي :

                    tabrizi@bimehdana1194.ir 

 آدرس :

شيراز ، بلوار هفت تنان ، بعد از پل هوايي