آيا مي توانيد يک ساعت دنيا را بدون بيمه تصور کنيد ؟
بیمارستان ها طرف قرارداد     
 

کليه ي بيمارستان هاي دولتي در سطح استان فارس و بيمارستان ها و مراکز درماني خصوصي زير  طرف قرارداد با بيمه ي دانا مي باشند :

1- درمانگاه بصير
    آدرس: شيراز ، خيابان عفيف آباد
    تلفن :   6484814 - 0711
2- بيمارستان  شفا
    آدرس: شيراز ، خيابان 7 تير ( 20 متري سينما سعدي )
    تلفن :  2302717 - 0711
3- بيمارستان شهــــر
    آدرس: شيراز ، خيابان مشير فاطمي
    تلفن :  6 - 2341801 - 0711
4- بيمارستان کوثـــر
    آدرس: شيراز ، بعد از زير گذر قصرالدشت
    تلفن :   6231515 - 0711
5- بيمارستان مادر و کودک
    آدرس: شيراز ، بالا تر از دروازه قرآن
    تلفن :  11 - 2279710 - 0711
6- بيمارستان ميــــر
    آدرس: شيراز ، خيابان عفيف آباد
    تلفن :   6260099 - 0711